Digilehti Suomi
23.8.2021

Kil­pis­jär­vi

Pilk­ki­ret­ki tunturiin
Digilehti Suomi

Kil­pis­jär­vi-Pilk­ki­ret­ki tunturiin

Unohda ar­ki­huo­let ja tule tunturiin pilkille! Kalan nar­raa­mi­nen po­ron­tal­jal­la makoillen on tehokas tapa lievittää stressiä. Onnekas pilkkijä voi saada kir­kas­ve­ti­ses­tä järvestä esi­mer­kik­si pu­na­kyl­kis­tä rautua tai täpli­käs­tä taimenta

Kil­pis­sa­fa­rit – Tun­tu­ri­ret­kiä ja opas­tuk­sia Kil­pis­jär­vel­lä

Kil­pis­sa­fa­rit on vuonna 1995 pe­rus­tet­tu kil­pis­jär­ve­läi­nen oh­jel­ma­pal­ve­lu­yri­tys. Vuo­kraam­me moot­to­ri­kelk­ko­ja ja muita alueella tar­vit­ta­via ret­kei­ly­va­rus­tei­ta. Jär­jes­täm­me opas­tet­tu­ja retkiä Haltille ja muualle Kä­si­var­ren suur­tun­tu­rei­den alueella lumen ja sulan maan aikaan. Kauttamme pääset ka­las­ta­maan Kä­si­var­ren parhaille rau­tu­ve­sil­le Luoh­to­jär­vel­le, jossa Kil­pis­sa­fa­reil­la on myös ka­las­tus­tu­ki­koh­ta.

Sa­fa­ri­ta­lon kaikki asia­kas­ti­lat on uu­dis­tet­tu vuonna 2018. Ajan­mu­kai­set tilat so­vel­tu­vat myös lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le. Kai­ke­ni­käi­sil­le ja –kokoi­sil­le löytyy sopivat ret­ki­va­rus­teet. Varaudu retkille ker­ros­pu­keu­tu­mal­la ja ottamalla mukaan omat au­rin­ko­la­sit sekä päähine

Kil­pis­sa­fa­rit on alueella ra­ja­var­ti­ja­na työs­ken­nel­leen Hannu Rauhalan perustama. Nykyisin Kil­pis­sa­fa­rei­den toimintaa pyö­rit­tä­vät hänen lapsensa Johanna Rauhala-Siivonen ja Jussi Rauhala. Hannun, Johannan ja Jussin lisäksi Kil­pis­sa­fa­rien oppaina toimii iso joukko pai­kal­li­sia, alueen ja sen olo­suh­teet erittäin hyvin tuntevia hen­ki­löi­tä.


Kil­pis­sa­fa­rit

Tsah­kal­luok­tan­tie 14,

99490 Kil­pis­jär­vi, Suomi

info@kil­pis­sa­fa­rit.fi

+358 (0) 40 5455 123

Pilk­ki­ret­ki tunturiin

https://kil­pis­sa­fa­rit.fi/pilk­ki­ret­ki-tunturiin/

Suomi Kortti

Ter­ve­tu­loa Twitter-Facebook @suo­mi­kort­ti

sivuille.

Teemoina: Asuminen ja vapaa-aika sekä yrit­tä­jyys.

so­me­toi­mis­to.fi/suomi-kortti

So­me­toi­mis­to.fi

2021©so­me­toi­mis­to. Kaikki oikeudet pi­dä­te­tään.

Digilehti Suomi
Suomi

Digilehti Suomi

Tervetuloa Suomi  

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

DigilehtiSuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

DgilehtiSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021©digilehtisuomi. Kaikki oikeudet pidätetään.