Suomi
5.2.2021

Kajaani

Kou­lu­tuk­set työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta.

Mi­hin työ­noh­jaus­ta käy­te­tään?

Kou­lu­tuk­set työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta.


Työnohjaus

Työ­noh­jaus on oman työn, työn vaa­ti­mus­ten, toi­min­tata­po­jen ja oman it­sen tut­ki­mis­ta, ar­vioin­tia ja ke­hit­tä­mis­tä kou­lu­te­tun työ­noh­jaa­jan avul­la.

Aloittaessasi tai aloittaessanne työnohjauksen, käynnistyy siitä prosessi, joka tukee yhdessä sovittuja tavoitteita eli mitä työnohjauksella tavoitellaan. Työnohjauksessa saat yksin tai yhdessä työyhteisösi kanssa eväitä ammatilliseen kasvuun ja työyhteisönne kehittämiseen. Työnohjaus mahdollistaa työn tutkimisen, uudet näkökulmat ja oivallukset niin että myös työhyvinvointi ja -kykyisyys vahvistuu.

Parhaimmillaan työnohjaus lisää työn laatua, tuottavuutta ja tuloksellisuutta.

Työnohjausmuotojani ovat yksilö-, työpari-, tiimi-, työyhteisö-, moniammatillinen ja esimiestyön sekä työnohjauksen työnohjaus (TOTO).

SO­PUSOIN­TU HY­VIN­VOIN­TI­PAL­VE­LUT

Kou­lu­tuk­set tai yk­sit­täi­set luen­not voi­daan rää­tä­löi­dä tar­pei­den­ne mu­kaan hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen, työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta. Kou­lu­tuk­set to­teu­te­taan joko asiak­kaan omis­sa tai So­puSoin­tu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­sä ti­lois­sa. Kou­lu­tuk­sia voi­daan myös liit­tää osak­si muu­ta toi­min­taa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.


Koulutukset

Eh­do­tet­tu­ja tee­mo­ja kou­lu­tus­ten si­säl­lök­si:

  • Työ­hy­vin­voin­ti osak­si or­ga­ni­saa­tio­joh­ta­mis­ta
  • Ke­ven­nä ai­vo­kuor­maa­si –  li­sää työ­hy­vin­voin­tia ja tuot­ta­vuut­ta
  • Iloa työs­tä
  • Minä vuo­ro­vai­kut­ta­ja­na
  • Pu­heek­si ot­ta­mi­sen ki­vet ja kan­not
  • Läs­nä­olon voi­ma ar­jen haas­teis­sa
  • Tun­teet ja työ

Pyy­dä tar­jous!

SOPUSOINTU HYVINVOINTIPALVELUT

044-747 6611

info@sopusointu.fi

https://www.so­pusoin­tu.fi/wordpress/pal­ve­lut/ty­onoh­jaus/

Suomi
Suomi
Suomi

Digilehti Suomi

Tervetuloa Suomi  digilehtisuomi.fi

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

DigilehtiSuomi.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

DgilehtiSuomi.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi